Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Vikar for Kirke- og Kulturmedarbejder ved Varde Kirke

Stillingen er ledig til ansættelse pr. 1. november 2021 til 31. maj 2022 på 21 timer pr. uge i gennemsnit.   

Varde sogn har 15.283 indbyggere (12.821medlemmer af folkekirken). Der er i sognet 3 folkeskoler og 1 friskole. Der er tradition for et godt og velfungerende samarbejde mellem alle kirkens ansatte. Se mere om Varde kirke på www.vardekirke.dk

Vi søger en person, gerne med praktisk erfaring fra en lignende stilling, som kan arbejde selvstændigt men også indgå i et dynamisk samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige ansatte.

Opgaverne består bl.a. i:

  • at deltage i planlægning og gennemførelse af konfirmandundervisning for op til 4 konfirmandhold fra Den Nye Sct. Jacobi Skole (specialskole) i samarbejde med sognepræst
  • at deltage i planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisning for 4-5 hold – hvoraf 1-2 er med elever fra specialskolen –  i samarbejde med de fire præster, der på skift har det overordnede ansvar
  • at varetage kirketjeneropgaver i perioden efter konfirmationerne

Vi søger en person, der:

  • har faglige kvalifikationer inden for kristendom og kirke samt musik (f.eks. læreruddannet)
  • er idérig og kreativ
  • har erfaring med at undervise børn og unge
  • har lyst til at indgå i et team af medarbejdere og kan samarbejde på tværs af faggrænser
  • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og imødekommende
  • har gode IT kompetencer

Arbejdssted er sognets konfirmandlokaler, kirken og kapellerne i Varde by. Medarbejderen får kontor i tilknytning til konfirmandlokalet på Jægumsvej 45, 6800 Varde.

Ansættelse sker ved Varde Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 4, 6800 Varde

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 305.799,00 kr.  kr. årligt ved ansætt/else på 21 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen tlf. 75221556/40762705, mail: hvk@km.dk eller til menighedsrådets formand og kontaktperson Karen Vendler tlf. 28560048 efter kl. 16:00.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Varde Kirke, Kirkepladsen 4, 6800 Varde eller på mail til 8873fortrolig@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 39 og 40.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.